fbpx

Как се пише дипломна работа

Изготвянето на индивидуална дипломна работа е дълъг и трудоемък процес.

Подготовката на дипломната работа изисква от пишещия пълна мобилизация на силите, знанията и уменията, също така трудолюбие, настойчивост и взискателност към себе си.

Изготвянето на дипломна работа е свързано с творчески характер и аналитичен труд на пишещия. 

Дипломната работа:

• се базира на специална научна и справочна литература, нормативно-правни документи, достоверен фактически материал от практиката на икономическата дейност на организациите;

• носи самостоятелен (творчески) характер;

• съдържа интерпретация на вече познати теории и анализ на факти чрез прилагане на актуални методи и подходи;

• съдържа научни изводи, прогнози и препоръки за усъвършенстване на икономическата практика.

 

 Изработката на дипломна работа трябва да съдържа следните основни компоненти:

1. Уводна част

• В увода трябва ясно да бъдат формулирани целта (целите) и задачата (задачите), които си поставя дипломанта при разрешаването на избрания проблем.

• Едновременно с това обосновано трябва да бъдат очертани ограниченията, в рамките на които се търси решение на проблема.

2. Теоретична част.

• Пишещия трябва да демонстрира добро познаване на теорията, свързана с проблема и да цитира коректно ползваните литературни източници.

• На тази основа трябва да бъде разработен и обоснован модел на изследване на избрания проблем, които включва ясно формулирани хипотези (предположения за съществуващи закономерности, причини за предполагаеми проблеми), ясно формулирани методи за набиране на емпирична информация, ясно формулирани методи за анализ на информацията.

3. Емпирична част.

• Базирайки се на формулирания модел за изследване, дипломантът трябва да събере емпирични данни, като коректно идентифицира източниците на информация.

• С помощта на подходящи аналитични методи трябва да се направи анализ на данните.

4. Заключителна част.

• Трябва да съдържа обосновани самостоятелни изводи, прогнозни очаквания и препоръки за практиката.

• Добре е да бъдат очертани идеи за бъдещи изследвания като продължение на направеното от дипломанта.

В края на дипломната разработка трябва да бъде посочен списък на ползваните литературни източници, при което е задължително посочването на цитираната в текста литература.

 

Като цяло е важно дипломната работа да има логично изградена и балансирана структура. Изложението да бъде прегледно, а анализите и изводите да бъдат подкрепени с данни, представени графично или таблично.

 

Всички тези принципи са заложени в работата на екипът на ЗаСтудента и се стремим винаги към най-високо ниво на разработките ни.

Вашият успех е наш приоритет !

Ето защо си заслужава да се възложи писане на дипломна работа срещу заплащане на екип от специалисти.

 

Изработката на дипломна работа по точно определена цена не може да се конкретизира без да е получена информация за проекта, но като ориентир може да се каже, че цените започват от 400лв.

 

Необходимо е да знаем:

темата на дипломната разработка и пълните изискванията на университета или катедрата.

план и структура на темата. Ако не разполагате с тях, ние можем да съдействаме за изготвянето им.

•обратна връзка – комуникацията помежду ни е от съществено значение за високото качество на проекта.

Направете вашето запитване като попълните формата:

Направете вашето запитване за дипломна работа

 

 

В екипа на ЗаСтудента имаме специалисти в следните области:

 

Бизнес науки: Маркетинг, Финанси, Макроикономика, Микроикономика, Теория на управлението, Бизнес стратегии, Планиране и прогнозиране, Статистика, Счетоводство, Делова кореспонденция, Предприемачество, Бизнес анализ, Логистика, Банково дело, Мениджмънт, Стопанско управление, Индустриален мениджмънт, Аграрна икономика, Международни икономически отношения, Публична администрация, Икономическа социология

 

Естествени науки:  География, Математика, Физика

 

Журналистика: Връзки с обществеността, Медии и комуникации, ПР

 

Социални Науки: Антролопогия, Криминалистика, Международни отношения, Политика, Политология, Психология, Социология, Културология‎, Педагогика, 3ПКС, 2ПКС, Социални дейности

 

Хуманитарни науки: История, Философия, Литература, Археология, Екология, Креативно писане, Филология,

 

Правни науки: История на държавата и правото, Обща теория на правото, Конституционно право, Гражданско право, Административно право и административен процес, Вещно право, Международно публично право, Финансово право, Облигационно право, Наказателно право, Семейно и наследствено право, Международно частно право, Трудово право

 

Други области: Национална сигурност, Киберсигурност,  Право, Туризъм, Здравен мениджмънт, Зелена енергетика, Местно самоуправление, Медийно право, Туризъм, Бизнес математика

Нашите гаранции

100% поверителност

Информацията за клиентите е поверителна и не се разкрива на трети страни.

Оригинална разработка

Темите се разработват от нулата. Можете да получите доклад за плагиатство.

Навременна доставка

Няма пропуснати срокове - 97% от заданията са изпълнени в срок.

Корекции

При необходимост разработките се коригират в най-кратък срок.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Успешно направена заявка!

Проверете вашият имейл за повече информация.